สารแอนโทรไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ยับยั้งแบคทีเรีย เพื่อชะลอการเน่าเสียของอาหารทะเล

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิรวิชญ์ จันแก้ว, กาญจนภัสส์ ปิติภิญโญพัฒน์, เธียรธุช ยุตยาจาร

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิตารีย์ ทองเทียนชัย, วรวีร์ ศรีสุขใส

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เพชรบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การสกัดสารแอนโทไซยานินจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ เพื่อทำการทดสอบการยับยั้งแบคทีเรียในทะเลที่เป็นปัจจัยของการเน่าเสียของอาหารทะเล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาชะลอการเน่าเสียของอาหารทะเลด้วยสารสกัดจากมะม่วงหาวมะนาวโห่ และศึกษาปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการเน่าเสียของอาหารทะเล