การศึกษาและผลิตดินชีวภาพปลูกพืช

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โชติมณี หิปนัตร์, ชัชพล สายสุวรรณ, เจษฎา ภูมิภักดิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญญา สัมพะวงศ์, อานนท์ ขันติวงษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ที่มีต้นไม้หลากหลายชนิด โดยนิยมปลูกตามอาคารบ้านเรือน

ตามหน่วยงานราชการหรือสถานที่ต่างๆมีการปลูกต้นไม้เพื่อให้ร่มเงา และให้ความสวยงาม เมื่อต้นไม้เจริญเติบโตขึ้นเกินความต้องการ ก็ต้องมีการตัดตกแต่ง หรือเมื่อต้นไม้มีใบไม้ร่วงล่น เศษใบไม้เหล่านั้นก็เป็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์หรือไม่สามารถนำไปใช้อย่างอื่นได้ จะถูกทำลายโดยการกลบฝัง หรือการเผา ซึ่งจะเป็นมลพิษต่อสภาพแวดล้อมต่อไป

โรงเรียนท่าโพธิ์ศรีพิทยา ตั้งอยู่อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี มีพื้นที่ประมาณ 40 ไร่ มีต้นไม้ 266 ชนิด โดยแต่ละวันจะมีเศษใบไม้แห้งร่วงลงมาเป็นจำนวนมาก การเก็บทำความสะอาดส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นพื้นที่รับผิดชอบตามห้องเรียนในแต่ละระดับชั้นที่จะทำความสะอาดเศษใบไม้ที่ร่วงล่นในแต่ละวัน แล้วนำไปไว้ใต้ต้นไม้ให้เป็นปุ๋ย แต่เมื่อนานวันจะมีเศษใบไม้จำนวนมากขึ้นก็ต้องมีการกำจัดโดยการเผาเช่นเดียวกัน ด้วยปัญหานี้สมาชิกจึงคิดค้นที่จะทำ “การศึกษาและผลิตดินชีวภาพปลูกพืช” โดยการนำเศษใบไม้ภายในโรงเรียนมาสร้างนวัตกรรมเพื่อเป็นการกำจัดและสร้างประโยชน์อย่างยั่งยืน คือการทำการศึกษาและผลิตดินชีวภาพปลูกพืช ซึ่งเป็นกระบวนการผลิตตั้งแต่ การสร้างน้ำหมักชีวภาพ(น้ำหมัก EM) การสร้างโรงเรือนหมักเศษใบไม้เพื่อทำดินปลูก การสร้างระบบรดน้ำหมัก EM ระบบตรวจสอบคุณภาพปริมาณธาตุอาหารหลัก (N,P,K) ในดินปลูก และระบบการสร้างบรรจุผลิตภัณฑ์ดินปลูกเพื่อการค้า โดยจะทำเป็นระบบครบวงจรภายในโรงเรียนที่จะเป็นการลดขยะ เศษใบไม้ ลดมลพิษทางอากาศ ทำให้สภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนดีขึ้น รวมทั้งเป็นการส่งเสริมให้มีความยั่งยืน คงทน และสร้างรายได้ให้กับนักเรียนหรือชุมชนได้อีกด้วย