ผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฏชนน ไกรษี, แก้วเพ็ชรัตน์ สีสันต์, ศรัณย์วิธ ปัตพรรณา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศตภิษัช ไกรษี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ด้วยประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมของผู้สูงอายุที่มีสัดส่วนคนสูงอายุเพิ่มขึ้นมากกว่าประชากรในวัยทำงาน ทำให้เกิดปัญหาในด้านแรงงาน การดูแลและปัญหาอื่นๆ ตามมา ดังนั้นผู้จัดทำโคงงานจึงได้คิดสิ่งประดิษฐ์อัจฉริยะสำหรับช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สูงอายุขึ้นเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว