การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากเส้นใยเซลลูโลสของเปลือกสับปะรด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

บุษกร แก้วสระโมลี, ฐานิดา จารัมย์วงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธิติ เพียรโคตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการใช้บรรจุภัณฑ์พลาสติกกันอย่างแพร่หลายทั้งในอุตสาหกรรมและในชีวิตประจำวันก็ล้วนแต่ใช้พลาสติก ก็เพราะมีความสะดวกและเอื้ออำนวยต่อกิจกรรมต่างๆ เช่น การจับจ่ายซื้อของ เป็นต้น แต่ถึงอย่างไรพลาสติกก็เป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากพลาสติกใช้เวลาในการย่อยสลายนานหลายร้อยปี ยิ่งผู้คนใช้พลาสติกมากก็ยิ่งเป็นการเพิ่มขยะจำพวกพลาสติกสะสมไปเรื่อยๆทำให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ชีวภาพจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สนใจนำมาใช้เพื่อลดปัญหาการใช้พลาสติก เพราะบรรจุภัณฑ์ชีวภาพนั้นใช้เวลาในการย่อยสลายเร็วกว่าพลาสติกทั่วไปหลายเท่าตัว คณะผู้จัดทำจึงมีแนวคิดที่จะดำเนินการทดสอบเพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหา พร้อมกันนั้นมีการพัฒนารูปแบบของกานำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตร โดยคณะผู้จัดทำได้ศึกษาบรรจุภัณฑ์ชีวภาพที่ทำจากการสกัดเส้นใยเซลลูโลสจากเปลือกผลไม้ ดังนั้นเปลือกผลไม้ที่จะนำมาสกัดต้องมีเส้นใยเซลลูโลสมากพอสมควร และเปลือกผลไม้ที่คณะผู้จัดทำนำมาสกัดเส้นใยเซลลูโลสเพื่อทำบรรจุภัณฑ์ชีวภาพก็คือ เปลือกสับปะรด เนื่องจากเปลือกสับปะรดมีเซลลูโลส สามารถหาได้ง่าย และยังเป็นการนำวัสดุเหลือใช้จากการเกษตรมาทำให้เกิดประโยชน์ คณะผู้จัดทำจึงเลือกเปลือกสับปะรดนำมาสกัดเซลลูโลสเพื่อผลิตบรรจุภัณฑ์ชีวภาพต่อไป