การพัฒนาถุงห่อผลไม้จากเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์เคลือบซิลิกาแอโรเจลเพื่อกันความร้อนและเสริมความแข็งแรง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จุฑาธิบดิ์ พันธุ์เขียว, ชลลดา นิยมเดชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วัชราภรณ์ แสนนา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมส่งออกผลผลิตทางการเกษตรเป็นอันดับต้นของโลกโดยเฉพาะผลไม้ทางการเกษตร เกษตรกรจึงนิยมปลูกผลไม้เพื่อสร้างรายได้เลี้ยงชีพ และถ้าหากผลผลิตที่ได้มีคุณภาพไม่ดีมีรอยขีดข่วนเกิดรอยช้ำส่งผลให้ราคาต่ำลงไม่เป็นที่ต้องการของตลาด ด้วยเหตุนี้ผู้พัฒนาจึงได้พัฒนาถุงห่อผลไม้จากเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์โดยการสกัดเซลลูโลสจากลำต้นของต้นหญ้าเนเปียร์เเละเคลือบซิลิกาแอโรเจลเพื่อกันความร้อนและเสริมความแข็งแรงเพื่อรักษาคุณภาพของผลไม้เเละช่วยลดต้นทุนจากการใช้ถุงห่อผลไม้ตามท้องตลาดของเกษตรกร อีกทั้งเซลลูโลสจากหญ้าเนเปียร์นี้ยังเป็นประโยชน์ต่อสิ่งเเวดล้อมเนื่องจากเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย