เพิ่มมูลค่าและลดปริมาณขยะถุงพลาสติกด้วยการทำอิฐปูพื้นถนน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาสรณ์ จันตะ, วิมลณัฐ ปักปิ่น, สิรินุช จันทร์เทพา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สมศักดิ์ วันสุดล

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัญหาของถุงพลาสติกที่เป็นขยะในสิ่งแวดล้อมเนื่องจากพลาสติกถือเป็นวัสดุที่นิยมใช้อย่างแพร่หลาย ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือครัวเรือน รวมถึงของกินของใช้ในยุคปัจจุบัน ล้วนทำจากพลาสติกทั้งสิ้น และเหตุนี้จึงทำให้พลาสติกกลายเป็นขยะที่มีปริมาณมากและแพร่หลายอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน ทำให้มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดภาวะโลกร้อน อันตรายต่อสัตว์การเผาขยะถุงพลาสติก การเผาไม่ได้ช่วยให้ดีขึ้น เพราะโดยรวมการเผาพลาสติกจะยิ่งทำให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศจากส่วนประกอบของพลาสติก อาจนำไปสู่การปนเปื้อนของแหล่งน้ำ แหล่งดิน รวมไปถึงอาหารการกิน ซึ่งจะทำให้คนส่วนใหญ่ได้รับสารพิษจากการสูดดม ดื่มน้ำ และทานอาหารที่มีสารปนเปื้อน ควันจากการเผานั้นเป็นสารก่อมะเร็ง และรบกวนการทำงานของระบบฮอร์โมน หากสะสมอยู่ในร่างกาย อาจส่งผลกระทบต่อลูกในท้องได้ นอกจากนี้ยังเพิ่มความเสี่ยงของการเป็นโรคหัวใจ ระบบทางเดินหายใจ หอบหืดเกิดอาการผื่นคัน คลื่นไส้ หรืออาจทำลายระบบประสาท ตับ ไต ระบบสืบพันธุ์ดังนั้นคณะผู้จัดทำเห็นว่าการที่พลาสติกมีการใช้เพิ่มขึ้นและการกำจัดนั้นอาจทำให้เกิดมลภาวะทางสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ก่อให้เกิดมลภาวะทางน้ำจากการเพิ่มขึ้นของค่าความต้องการออกซิเจนทางชีวเคมี (biological oxygen demand) ก่อให้เกิดอันตรายต่อสัตว์ที่กลืนกินเข้าไป เนื่องจากไม่สามารถย่อยในกระเพาะอาหารของสัตว์ได้ (ณิชชา บูรณสิงห์.(2559)) คณะผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะนำขยะถุงพลาสติกนั้นมารีไซเคิลเพื่อลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากขยะถุงพลาสติกและเพิ่มมูลค่าให้แก่ขยะถุงพลาสติกนั่นคือการนำถุงพลาสติกมาทำเป็นอิฐปูพื้นถนนโดยนำถุงพลาสติกหลอมโดยใช้หม้อหลอมพลาสติกโดยอิฐ 1 ก้อน ใช้ขยะถุงพลาสติก 100 (วิสุทธิ์ รองพล .(2562)) ซึ่งอุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับการหลอมพลาสติกนั้น คือ อุณหภูมิ 175 องศาเซลเซียส(ประพจน์ พลงาม .(2556)) เมื่อหลอมเหลวแล้ว นำไปบดละเอียดด้วยเครื่องปั่นจะได้พลาสติกที่เปราะและเป็นชิ้นขนาดเล็ก แล้วนำไปผสมกับทรายและปูน ในอัตราส่วน3:1 เพื่อทำเป็นอิฐปูพื้นถนนเพื่อปูทางเดิน เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะลดปริมาณขยะถุงพลาสติก อิฐปูพื้นถนนที่ได้นั้นจะสามารถลดปริมาณขยะพลาสติกได้และมีลักษณะทางกายภาพที่ใช้งานได้จริงเหมือนอิฐปูพื้นถนนผสมปูนทั่วไป