เปลือกหุ้มผลไม้กันกระเเทกจากวัสดุธรรมชาติเพื่อชะลอการสุกของอะโวคาโด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปภาพิสรณ์ สายพินิจ, นภัสสร ภูทิพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เนตรนภา บัวเกษ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในการขนส่งผลไม้ในประเทศไทยไปยังสถานที่ต่างๆ มีการใช้ตาข่ายโฟมที่ผลิตจากเม็ดโฟมเพื่อกันกระเเทก ซึ่งตาข่ายโฟมย่อยสลายยากวิธีกำจัดคือการเผาและทำให้เกิดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งทำให้เกิดภาวะโลกร้อน และยังมีปัญหาผลไม้ที่เน่าเสียจากการขนส่งซึ่งมาจากการได้รับความชื้นหรือออกซิเจนในอากาศและได้รับการกระเเทกจากที่ภาหนะขณะดำเนินการขนส่งทำให้ผลไม้เกิดการช้ำ คณะผู้จัดทำจึงคิดหาวิธีการผลิตเปลือกกันกระเเทกผลไม้เเทนตาข่ายโฟมเพื่อลดการใช้โฟม และหาวิธีที่ช่วยชะลอการสุกของผลไม้ขณะขนส่ง โดยวัสดุที่สนใจในการนำมาผลิตแทนตาข่ายโฟมคือ ผักตบชวา ใยไผ่ เพราะผักตบชวาและใยไผ่มีเส้นใยสูง หาได้ง่าย และผลไม้ที่คณะผู้จัดทำสนใจเพื่อทำการทดลองคือผลไม้ในเขตกึ่งร้อนอย่างอะโวคาโด เนื่องจากอะโวคาโดเมื่ออยู่ในสภาพอากาศที่ร้อนมากในประเทศไทยจะทำให้เน่าเสียเร็ว