เม็ดบีดที่ใช้ยับยั้งวัชพืชจากการห่อหุ้มเชื้อจุลินทรีย์ในมะพร้าวน้ำหอมด้วยแอลจิเนต

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภวิชญ์ พงพีระ, สิริญากรณ์ แก่นสาร, ธมนวรรณ วงศ์เจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เจตนิพิฐ แท่นทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การใช้เม็ดบีดที่ห่อหุ้มเชื้อจุลินทรีย์จากมะพร้าวน้ำหอมในการยับยั้งวัชพืชซึ่งมีหลายสูตรในการยับยั้งวัชพืช ดังนั้นโครงงานจึงมุ่งศึกษาประสิทธิภาพของเม็ดบีดในแต่ละความเข้มข้น