การศึกษาประสิทธิภาพการกำจัด termite ด้วย Senna siamea, Tectona grandis และ Annaona squamosa

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภิญญาพัชญ์ อาคมคง, ธนาภรณ์ จันทร์บัวลา, ศุภิสราภรณ์ สาเทวิน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิริโสภา อนุศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์