การศึกษาประสิทธิภาพการดักจับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยคาร์บอนกัมมันต์ชนิดเม็ดจากลิกนินในน้ำยางดำที่เป็นของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตกระดาษ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภามน กึกก้อง, ปัณณพร เนื้อจันทา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนันทร์พรรษ โคตรวงศ์, ดวงฤดี เทศสนั่น

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของคาร์บอนกัมมันต์ที่ได้จากการสังเคราะห์น้ำยางดำและศึกษาประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ของคาร์บอนกัมมันต์ที่สังเคราะห์จากน้ำยางดำในอัตราส่วนตัวเร่งปฏิกิริยาที่แตกต่างกัน การเตรียมน้ำยางดำที่มีลิกนินโดยวิธีการกระตุ้นทางเคมีด้วยกรดซัลฟิวริก ตัวเร่งปฏิกิริยาคือ โพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ ผ่านกระบวนการคาร์บอไนเซชันในเตาเผาไฟฟ้าแบบท่อภายใต้บรรยากาศแก๊สอาร์กอนที่อุณหภูมิ 700 องศาเซลเซียส วิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของคาร์บอนกัมมันต์โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด (SEM) วิเคราะห์องค์ประกอบและโครงสร้างของสารด้วยเทคนิค (XRD) และวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดูดซับแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ของ คาร์บอมกันมันต์ที่ได้จากน้ำยางดำโดยใช้เครื่อง Gas Absorption

จากการศึกษาสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของคาร์บอนกัมมันต์ที่ได้จากการสังเคราะห์น้ำยางดำพบว่าอัตราส่วนระหว่างน้ำยางดำต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่แตกต่างกัน มีขนาดรูพรุนและปริมาณของ รูพรุนในคาร์บอนกัมมันต์ที่แตกต่างกัน สามารถเรียงจากอัตราส่วนระหว่างน้ำยางดำต่อโพแทสเซียมไฮดรอกไซด์ที่มีรูพรุนมากที่สุดไปน้อยที่สุด และมีขนาดรูพรุนที่เล็กที่สุดไปใหญ่ที่สุดได้ดังนี้ 1:1, 1:0.05, 1:0.1 และ 1:0 ตามลำดับ และประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้มากที่สุดคืออัตราส่วน 1:1 เท่ากับ 137.74 mg/g อัตราส่วน 1:0.05 เท่ากับ 105.58 mg/g อัตราส่วน 1:0.1 เท่ากับ 88.73 mg/g และอัตราส่วน 1:0 มีประสิทธิภาพการดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้น้อยที่สุดเท่ากับ 78.06 mg/g การสังเคราะห์คาร์บอนกัมมันต์จากน้ำยางดำนี้อาจช่วยลดปริมาณแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และสามารถช่วยลดของเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมได้