การเตรียมแผ่นสมุนไพรห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยา กาญจนสำราญวงศ์, ภราดร สาดล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี, ชิตชไม โอวาทฬารพร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้จะทำการเตรียมแผ่นสมุนไพรเพื่อใช้ในการห้ามเลือดจากบาดแผล และสมานแผล สมุนไพรที่เลือกใช้ในการศึกษานี้ ได้แก่ สมุนไพร 3 ชนิด คือ ใบทุเรียนเทศ ใบมันสำปะหลัง และใบหูกวาง เนื่องจากสมุนไพรทั้งสามชนิดดังกล่าวมมีรายงานว่ามีปริมาณฟีนอลิกในปริมาณสูง ซึ่งพืชที่มีปริมาณฟีนอลิกในปริมาณสูงมีประสิทธิภาพในการทำให้เลือดแข็งตัวและสมานแผลได้ดี แผ่นสมุนไพรที่ใช้ในการห้ามเลือดจากบาดแผลและสมานแผลของสมุนไพรดังกล่าวยังไม่เคยมีการศึกษามาก่อน วิธีดำเนินการแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน คือ ขั้นตอนที่ 1 การเตรียมสารสกัดสมุนไพร ขั้นตอนที่ 2 การศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดต่อการแข็งตัวของเลือด ขั้นตอน 3 การศึกษาฤทธิ์การกระตุ้นการหายของบาดแผล ขั้นตอน 4 การวิเคราะห์หาปริมาณฟีนอลิกในสารสกัด ขั้นตอน 5 การเตรียมแผ่นสมุนไพรห้ามเลือด และหลังจากนั้นออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับแผ่นห้ามเลือดที่ได้

โดยหวังผลว่าแผ่นห้ามเลือดที่พัฒนาขึ้นจะเป็นแผ่นห้ามเลือดที่มีประสิทธิภาพ และทั้งนี้เป็นการสร้างองค์ความรู้และผลิตภัณฑ์ใหม่จากสมุนไพรที่สามารถห้ามเลือดได้ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตจริงได้ต่อไป