การเตรียมถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดโดยใช้คลื่นไมโครเวฟสำหรับการดูดซับสีย้อมเมทิลีนบลู

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

กรวิชญ์ ดวงตา, ธีรโชติ รังสฤษฏ์วีระโชติ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ชารีฟ สุรินราช

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบประสิทธิภาพการดูดซับสีเมทิลีนบลูจากซังข้าวโพด โดยนำซังข้าวโพดมาเผาให้เป็นถ่านและนำมากระตุ้นให้เป็นถ่านกัมมันต์โดยใช้อัตราส่วนระหว่างถ่านและโซเดียมคลอไรด์ ได้แก่ 1:0 โดยน้ำหนัก ซึ่งสามารถดูดซับได้ 50.94 ± 5.26% อัตราส่วน 1:1 โดยน้ำหนักสามารถดูดซับได้ 77.83 ± 4.44% อัตราส่วน1:2 โดยน้ำหนัก สามารถดูดซับได้ 75.79 ± 3.23% และใช้กำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟในการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ 300 วัตต์ซึ่งสามารถดูดซับได้

72.29 ± 3.2% กำลังไฟฟ้า 450 วัตต์สามารถดูดซับได้ 69.96 ± 4.74% กำลังไฟฟ้า 600 วัตต์สามารถดูดซับได้ 77.71 ± 2.42% และกำลังไฟฟ้า 850 วัตต์ซึ่งสามารถดูดซับได้ 80.23 ± 2.1% จึงได้ค่าอัตราส่วนของโซเดียมคลอไรด์กับถ่านและกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟที่เหมาะสมในการกระตุ้นถ่านกัมมันต์ นั่นคือ อัตราส่วนที่ 1:1 โดยน้ำหนักและกำลังไฟฟ้าของไมโครเวฟที่ 600 วัตต์ เมื่อนำถ่านกัมมันต์มาตรวจสอบสมบัติทางกายภาพและทางเคมีแล้ว พบว่า ถ่านกัมมันต์จากซังข้าวโพดมีค่าความหนาแน่นอยู่ที่ 0.316 g/cm3 และมีค่าการดูดซับไอโอดีนอยู่ที่ 1740 mg/g ซึ่งผ่านเกณฑ์ตามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมของถ่านกัมมันต์ (มอก. 900-2547) และนำถ่านกัมมันต์ที่ใช้อัตราส่วนและกำลังไฟฟ้าดังกล่าวมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการดูดซับสีเมทิลีนบลูกับถ่านธรรมดา ปรากฎว่าถ่านกัมมันต์มีประสิทธิภาพในการดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ดีกว่าถ่านธรรมดา โดยถ่านกัมมันต์สามารถดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ 68.41 ± 7% และถ่านธรรมดาสามารถดูดซับสีเมทิลีนบลูได้ 42.83 ± 8.15%