การเตรียมโพลิเมอร์ที่จำรูปร่างได้เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเฝือก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พีรดนย์ แดงนุ้ย, พิทักษ์พล กล่อมพล, ธรรมนูญ คงสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มลิวัลย์ ปาณะศรี

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สตูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานเรื่องการเตรียมโพลิเมอร์ที่จำ รูปร่างได้เพื่อประยุกต์ใช้เป็นเฝือกจัดทำ เพื่อศึกษา อิทธิพลของปริมาณเทอร์โมพลาสติกที่มีผลต่อสมบัติของเฝือกที่เตรียมได้ โดยเปรียบเทียบ อัตราส่วนที่แตกต่างกันระหว่าง เทอร์โมพลาสติกและยางคอมปาวด์ ในอัตราส่วน 100:0, 95:5, 90:10, 80:20 และ 50:50 ใส่ในเครื่องผสมแบบปิด (Internal mixer) หลังจากนั้นนำเข้าเครื่องอัดขึ้นรูป (Compression Molding Machine) แล้วนำ มาทดสอบโดยใช้เครื่องทดสอบความต้านทานต่อแรงดึง (Tensometer) และเครื่องทดสอบสมบัติการจดจำรูปร่าง (Shape memory) พบว่าค่า Hardnessใน อัตราส่วนเทอร์โมพลาสติกและยางคอมปาวด์ 50:50 ,80:20 และ 90:10 มีค่า 87.33 ,92.33 และ 94.67 ตามลำดับ และค่าShape fixity efficiency ในอัตราส่วนเทอร์โมพลาสติกและยางคอมปาวด์ 50:50 ,80:20 และ 90:10 มีค่า 95 ,95 และ96.67 ตามลำดับซึ่งอัตราส่วน 50:50 มีประสิทธิภาพดีที่สุด