การศึกษาและพัฒนาแผ่นรองตากข้าวเปลือกเปลี่ยนสีจากเส้นใยกาบมะพร้าวร่วมกับซิลิกาจากฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

อธิติยา ทองบุ, นิยากร หอมหวล, วริศรา โพธิ์สว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์