การศึกษาและพัฒนาเม็ดบีดยับยั้งการงอกของหญ้าฮังกาขาวด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกหน่อไม้

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนัญญา เอกคำพันธ์, พิชญธิดา คำทองแก้ว

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

น้ำทิพย์ ศรีแก้ว

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานการศึกษาและพัฒนาเม็ดบีดยับยั้งการงอกของหญ้าฮังกาขาวด้วยสารสกัดหยาบจากเปลือกหน่อไม้ จัดทำขึ้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลของสารอัลลีโลเคมิคอล (allelochemical) จากเปลือกหน่อไม้กิมซุงต่อการกำจัดหญ้าฮังกาขาวโดยการทำการห่อหุ้มด้วยฟิล์มแอลจิเนต ซึ่งในการบริโภคหรือแปรรูป หน่อไม้ จะต้องมีการตัดเอาส่วนเปลือกทิ้งเพราะไม่สามารถรับประทานได้ และมีความแข็ง ซึ่งเปลือกหน่อไม้ที่ตัดออกจะถูกทิ้งโดยเปล่าประโยชน์จากการสืบค้นข้อมูลพบว่าในหน่อไม้มีสารในกลุ่มอัลลีโอพาธี โดยจะสกัดกรดไฮโดรไซยานิคจากเปลือกหน่อไม้กิมซุงโดยนำไปแช่ในตัวทำละลาย คือ น้ำ ในอัตราส่วน1:2 เป็นระยะเวลา 24 ชั่วโมง แล้วนำสารที่ได้มาทำให้เจือจางความเข้มข้นเป็น 20%,40%,60%,80%,100% เพื่อใช้ในการทดลอง นำสารสกัดปริมาณ 10 ml ในความเข้มข้นต่างๆ ไปทดลองบนจานเพาะที่มีกระดาษทิชชู่พรมน้ำลงไป 10 ml วางเมล็ดข้าวและเมล็ดหญ้าฮังกาขาวไว้ 25 เมล็ดต่อ 1 จานเพาะ แล้วฉีดพ่นสารสกัดที่มีความเข้มข้นต่างๆลงไป 10 ml สังเกตเป็นระยะเวลา 10 วัน โดยให้จานเพาะอยู่ในที่ที่อุณหภูมิเดียวกันและได้รับแสงเป็นระยะเวลาเท่ากัน นำมาเปรียบเทียบกับ negative control ที่ความเข้มข้น 0% โดยใช้น้ำกลั่น นำผลที่ได้มาวิเคราะห์ผลการทดลอง จากนั้นนำสารสกัดที่มีความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดไปทำไปทำให้เป็นเม็ดบีดด้วยวิธีการทำฟิล์มแอลจิเนต แล้วนำไปทดสอบประสิทธิภาพของเม็ดบีดโดยนำไปทดลองกับต้นข้าวในกระถาง เพื่อดูการเจริญเติบโตของต้นข้าวและผลต่อการงอกของเมล็ดหญ้าฮังกาขาว

คำสำคัญ: คำสำคัญ 1. อัลลีโลเคมิคอล ; คำสำคัญ 2. เม็ดบีด ; คำสำคัญ 3. หญ้าฮังกาขาว ; คำสำคัญ 4. เปลือกหน่อไม้