ปรเมษฐ์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ปรเมษฐ์ วงเวียน, ณัฏฐ์ชานันท์ มั่งมีศรี, ชนากานต์ คงเจริญ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์