ปุ๋ยหมักปรับสภาพดิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

มรกต รักอยู่ประเสริฐ, พัตรพิมล คุ้มครอง, ศรุตา มะหิงษา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, ศิริวรรณ ศิริสุขประเสริฐ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันมีการทิ้งน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ของสิ่งมีชีวิต ทำให้ดินมีค่าpHต่ำหรือมีความเป็นกรดสูง มีผลต่อการทำการเกษตร ซึ่งเป็นเหตุผลที่เราต้องการทำโครงงานนี้เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว

ดินเปรี้ยวเกิดจากการทับถมของตะกอนนํ้ากร่อยซึ่งเป็นบริเวณที่เคยได้รับอิทธิพลจากนํ้าทะเลท่วมถึงมาก่อน จุลินทรีย์ในดินจะเปลี่ยนสารประกอบพวกกำมะถันในนํ้าทะเลให้เป็นแร่ไพไรท์ซึ่งเป็นสารประกอบของเหล็กและกำมะถัน สะสมอยู่ในสภาพนํ้าขัง และหากมีการระบายนํ้าออกไปจนทำให้ดินแห้ง จะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี แร่ไพไรท์จะถูกเปลี่ยนแปลงไป ได้ออกมาเป็นกรดกำมะถัน ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ดินเป็นกรดจัด

เราจึงต้องการผลิตปุ๋ยหมักสูตรที่เหมาะแก่การปรับปรุงสภาพดินเปรี้ยวและช่วยในการเจริญเติบโตของพืชขึ้นมา ซึ่งในปัจจุบันมีปุ๋ยหมักอยู่มากมายหลายสูตร แต่และสูตรจะช่วยแก้ปัญหาที่ต่างกันไป