ประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของเจลล้างมือจากเปลือกกล้วย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกษราภรณ์ บัวภิบาล, นันทวัน วัดเกตุ, ธีรภัทร์ พิพัฒน์ธนพงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณัฐวัชร โตสัจจะ, เมวิกา สุกกระจ่าง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนปทุมวิไล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียของเจลล้างมือจากเปลือกกล้วย มีจุดประสงค์เพื่อ 1.เปรียบเทียบประสิทธิภาพของสารสกัดจากเปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกกล้วยหอมในการยับยั้งแบคทีเรีย 2.เพื่อเปรียบเทียบอัตราส่วนสารสกัดจากเปลือกกล้วยของเจลล้างมือในการยับยั้งแบคทีเรีย โดยการนำเปลือกกล้วย 2 ชนิด คือ เปลือกกล้วยน้ำว้าและเปลือกกล้วยหอม มาทำการสกัดแอลกอฮอล์เพื่อให้ได้สารสกัดจากเปลือกกล้วย จากนั้นนำสารสกัดทั้ง 2 ชนิดมาเปรียบเทียบประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียโดยวิธีการนับพื้นที่เคลียร์โซน แล้วจึงนำสารสกัดจากเปลือกกล้วยที่มีประสิทธิภาพในการยับยั้งแบคทีเรียได้มากกว่า มาทำเจลล้างมือที่มีอัตราส่วนของสารสกัดจากเปลือกกล้วยเป็น 30% 50% 70% และ 100% ตามลำดับ จากนั้นนำมาเปรียบเทียบอัตราการยับยั้งแบคทีเรียจากการปาดบริเวณมือของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 28 คน โดยเปรียบเทียบก่อนและหลังหยดเจลล้างมือ และจึงทำการนับจำนวนแบคทีเรียโดยวิธีการนับจำนวนโคโลนี โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการดำเนินชีวิตและได้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติ