แคปซูลมอด

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฑิตฐิตา ลาลู่, ธนสร วิเวกจวง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เสาวรจนี จันทวงค์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2562

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในชีวิตประจำวัน ข้าวเป็นอุตสาหกรรมเกษตรหลักของประเทศไทย เมื่อผ่านกระบวนการทางโรงสีแล้ว จะมีการนำข้าวมาเก็บไว้ในภาชนะที่เป็นถังเมื่อทิ้งเมล็ดข้าวไว้เป็นเวลานาน ข้าวจะมีแมลงมารบกวนและแกะกินเนื้อของเมล็ดข้าวแล้วทำให้ข้าวกลายเป็นผง กินไม่ได้ และอาจต้องทิ้งไป หรือแม้แต่การเก็บรักษาที่เหมาะสมจะทำให้ข้าวสารให้มีอายุนานขึ้น ซึ่งศัตรูของข้าวสารในขณะเก็บรักษาได้แก่ แมลงต่าง ๆ เช่น มอด ในปัจจุบันการกำจัดและป้องกันแมลงดังกล่าวทำได้หลายวิธี ได้แก่ ลดความชื้นในเมล็ดเพื่อลดจำนวนแมลง การควบคุมอุณหภูมิโดยใช้ความร้อนและความเย็นจัดเพื่อหยุดการเจริญเติบโตและบางชนิดตายไป เก็บรักษาในสภาพสุญญากาศหรือภาชนะที่ปิดมิดชิด และการใช้ยาฆ่าแมลง ซึ่งแต่ละวิธีมีข้อดี ข้อเสียแตกต่างกันไป โดยเฉพาะการใช้ยาฆ่าแมลงทำให้เกิดปัญหาด้านความเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการนำเข้าสารเคมีจากต่างประเทศ การลดความชื้นและการควบคุมอุณหภูมินั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง แต่ต้องควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาที่ข้าวมีอุณหภูมิสูงให้พอเหมาะมิเช่นนั้นโครงสร้างข้าวจะเกิดการเสียหายได้ เมื่อเมล็ดข้าวได้รับความร้อนจะทำให้เมล็ดข้าวสารร้าวหรือแตกหักได้ ประกอบกับในชุมชนมีพืชสมุนไพรที่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเคยใช้มานานหลายร้อยปี ในเรื่องการใช้สมุนไพรในการกำจัดมอด การป้องกันข้าวเกิดเชื้อรา ดังนั้นโครงงานนี้จึงเน้นแนวคิดการใช้สมุนไพรที่หาได้ตามชุมชน ราคาประหยัด หาง่าย มาผลิตเป็นแคปซูลในการป้องกันมอดในถังข้าวสาร