ทฤษฎีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงพีระมิดสันโค้งฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จิดาภา สุขโชติ, เอื้อการย์ เลิศรัตนะธารา, ปรัตถกร ทองคำชู

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

เอกพงษ์ โตชัยศรี, สุริยา อินวิเชียร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสตรีอ่างทอง

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากปัจจุบันนั้นมีสิ่งของเครื่องใช้ หรือสิ่งปลูกสร้างที่มีรูปร่างคล้ายกับรูปสามเหลี่ยมด้านประกอบมุมยอดโค้งและรูปทรงคล้ายกับพีระมิดสันโค้งฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส ซึงรูปร่างและรูปทรงเหล่านี้ยังไม่มีทฤษฎีใดมารองรับในการหาพื้นที่ พื้นที่ผิว และปริมาตร ของรูปร่างและรูปทรงเหล่านี้ ทางคณะผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะศึกษาโครงงานคณิตศาสตร์เรื่อง “ทฤษฎีการหาพื้นที่ผิวและปริมาตรของรูปทรงพีระมิดสันโค้งฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัส” โดยใช้เนื้อหาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ได้แก่ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว วงกลม ปริพันธ์จํากัดเขต และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง