บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุรพรชัย ธรรมศิริ, ทัตพงศ์ เฮ็งฉุน

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วิเชียร ดอนเเรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนานวัตกรรมที่สามารถใช้ในการฝึกเขียนลายเส้นพื้นฐานของเด็กออทิสติกที่เตรียมความพร้อมสู่กระบวนการเรียนร่วม ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรีด้วยผลงานบอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการเขียนลายเส้นก่อนและหลังการใช้บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติกรวมถึงความสามารถในการเขียนลายตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดและความตรงในการเขียนลายเส้นของเด็กออทิสติก ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ เด็กออทิสติกที่เรียนอยู่ในชั้นเตรียมความพร้อมศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี ปีการศึกษา 2561 โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(Purposive Sampling) จำนวน 3 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาการเขียนลายเส้นพื้นฐาน และแบบประเมินความสามารถในการเขียนลายเส้นพื้นฐานของเด็กออทิสติกซึ่งได้รับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่ามีค่าความเชื่อมั่น 0.87 โดยระยะเวลาในการทดลองเริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ถึงเดือน มิถุนายา พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยกำหนดแบบแผนการวิจัยเป็นแบบ One group Pretest-– Posttest Design สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบแบบ The Wilcoxon Matched Pairs Signed Ranks Test ผลการวิจัย ดังนี้

  1. ความสามารถในการเขียนลายเส้นพื้นฐานตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนถึงจุดสิ้นสุดของเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โดยใช้บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก ก่อนฝึกมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 26.60 และ หลังฝึกมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 73.40 ซึ่งมีการเพิ่มขึ้นของค่านัยยะทางสถิติดังนั้นจึงเป็นการบ่งชี้ถึงความสามารถในการเขียนลายเส้นที่พัฒนาขึ้น

  2. ความตรงในการเขียนลายเส้นพื้นฐานของเด็กออทิสติกในศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี โดยใช้บอร์ดฝึกเขียนสำหรับเด็กออทิสติก ก่อนฝึกมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 33.40 และหลังฝึกมีค่าเฉลี่ยร้อยละ 53.40 แสดงว่ากลุ่มตัวอย่างมีพัฒนาการที่ดีขึ้น