บอร์ดฝึกฝนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วชิราภรณ์ จันทร์จำรูญ, สุภัชชา ใจคำ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

วศิน แซ่เจ็ง, เพ็ญสุดา มังกร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงาน เรื่อง บอร์ดฝึกฝนอักษรเบรลล์สำหรับผู้พิการทางสายตา มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างบอร์ดสำหรับการฝึกฝนอักษรเบรลล์ให้กับผู้ที่พิการทางสายตา และเพื่อทดสอบประสิทธิภาพของบอร์ดสำหรับการฝึกฝนอักษรเบรลล์ มีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้พิการทางสายตาที่ไม่มีความสามารถในการอ่านอักษรเบรลล์ ช่วงอายุ 5-6 ปี หรือผู้ที่อยู่ในการเรียนอักษรเบรลล์เบื้องต้น (Pre-Braille) จำนวน 4 คน โดยการศึกษาครั้งนี้ได้จัดทำบอร์ดสำหรับการฝึกฝนอักษรเบรลล์นำไปให้บุคคลกลุ่มตัวอย่างทดลองใช้ โดยวิธีใช้งานคือ เมื่อกลุ่มตัวอย่างกดปุ่มที่อยู่บนบอร์ดฝึกฝนอักษรเบรลล์จะมีเสียงดังขึ้นว่าตัวอักษรเบรลล์ที่อยู่บนปุ่มที่กด คือตัวอักษรใดซึ่งอักษรเบรลล์ที่นำมาจัดทำบอร์ดเป็นอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษ โดยกลุ่มตัวอย่างแต่ละคนจะต้องฝึกฝนอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษจำนวน 10 ตัวอักษรโดยใช้บอร์ดในเวลา 15 นาที เป็นเวลา 1 วัน และจัดทำแบบทดสอบ เป็นแบบบัตรอักษรเบรลล์ภาษาอังกฤษที่เป็นปุ่มนูน ให้กลุ่มตัวอย่างสุ่มอักษรจากบัตรมา 10 ตัวอักษร แล้วให้อ่านว่าคือตัวอะไรภายในเวลา 30 วินาทีต่อหนึ่งอักษร จนครบ 10 ตัวอักษร บันทึกผลการทดลองก่อนและหลังใช้งานบอร์ดโดยบันทึกจำนวนตัวอักษรเบรลล์ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถตอบได้ถูกต้อง โดยการที่บอร์ดจะมีประสิทธิภาพ สามารถวิเคราะห์ได้จากจำนวนตัวอักษรเบรลล์ที่กลุ่มตัวอย่างสามารถจดจำได้มากขึ้นหลังจากทดลองใช้งานบอร์ด