ชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิสรา รอดชื่น, ณสกุล เพ็งผล, ปิยะธิดา เกตุภู่

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ศุภสฤษฎ์ ชาปัญญา

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ไม่ได้คำนึงถึงชีวิตในช่วงวัยหลังเกษียณว่า ตัวเองจะใช้ชีวิตแบบไหน จะมีเงินใช้หรือไม่ แต่สำหรับบางคนก็ได้วางแผนไว้ล่วงหน้า แล้วสิ่งที่เขาคิดไว้จะเป็นไปได้หรือไม่ เช่น การที่เขามีเงินเก็บ 10 ล้านบาท ในช่วงวัยเกษียณ อาจจะพอหรือไม่พอใช้ก็เป็นไปได้ เพราะ ในอนาคตนั้นอัตราเงินเฟ้อจะสูงขึ้น ราคาสินค้าจะเพิ่มขึ้น ค่าครองชีพก็ได้สูงขึ้น และ ค่ารักษาพยาบาลของตัวเอง เป็นต้น ด้วยเหตุนี้กลุ่มของข้าพเจ้าจึงช่วยกันคิดโครงงานนี้ขึ้นมา โดยมีการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการคำนวณในการฝาก-ถอนเงิน การซื้อพันธบัตร รายรับ-รายจ่าย การลงทุน ค่ารักษาค่าพยาบาล ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด ฯลฯ โครงงานเรื่องชีวิตสุขสันต์หลังเกษียณเป็นโครงงานที่จัดทำขึ้นเพื่อให้ข้าราชการครูได้ตระหนักถึงอนาคต และมีการวางแผนล่วงหน้า เพื่อให้คนส่วนใหญ่เกิดความคิด ไอเดีย แรงบันดาลใจ ในการออมเงินเพื่อชีวิตในวัยเกษียณ และ มีแนวทางในการวางแผนการเงิน เช่น เดือนนี้ควรออมเงินร้อยละเท่าไร ในแต่ละเดือนควรมีค่าใช้จ่ายร้อยละเท่าไร หรือค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่างๆในสิ่งที่จำเป็น ผลการดำเนินงานปรากฏว่า ข้าราชการตระหนักถึงค่าของเงินที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต หรือ เรียกว่า ภาวะเงินเฟ้อ มีการวางแผนที่จะออมเงินมากเพิ่มขึ้น มีการวางแผนในเรื่องของค่าใช้จ่าย เช่น ค่ารักษาค่าพยาบาล ค่าประกันภัย ค่าประกันรถยนต์ ค่าหนี้สินต่างๆ และ ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด เป็นต้น