ชุดอุปกรณ์ IOT เพื่อช่วยเหลือผู้สูงอายุ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เตชิต จุลอำพันธุ์, ขนิษฐา คำมั่น

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พนา สาระยาม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เนื่องจากสังคมไทยในปัจจุบันกำลังเข้าสู่สังคมของผู้สูงอายุ มีประชากรไทยรวมทั้งประเทศ 63 ล้านคนซึ่งเป็นผู้สูงอายุถึง 12 ล้านคนหรือคิดเป็นร้อยละ 18 ของประชากรทั้งหมดและผู้สูงอายุบางรายเป็นผู้ที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เท่าที่ควร คณะผู้จัดทำจึงคิดโครงงานนี้เพื่อเตือนภัย และติดตามภัยอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุได้

โดยชุดอุปกรณ์ IOT นี้จะติดเซนเซอร์ไจโร เซนเซอร์วัดระยะทาง เซนเซอร์ความร้อน และเซนเซอร์แก๊ส หากมีระยะทาง ความร้อน แก๊สตามที่กำหนดหรือมากเกินไป จะมีข้อความแจ้งเตือนส่งไปยังแอพพลิเคชั่นไลน์ของผู้ที่ทำการติดตั้งไว้เพื่อบอกความปลอดภัยของผู้สูงอายุ

นวัตกรรมนี้จัดทำขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้ดีนัก ทั้งยังอาศัยอยู่ในบ้านตามลำพัง เพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุภายในบ้านโดยไม่มีใครดูแลในเวลานั้น