จำนวนวันการหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดกะเพรา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ดวงกมล อยู่ยิ่ง, ธนัญชน์ณัฐ เชื่องสุวรรณ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

โครงงานจำนวนวันการหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราที่มีผลต่อการงอกของเมล็ดกะเพราทำเพื่อแก้ปัญหาการที่เมล็ดกะเพราบางเมล็ดงอกช้าหรือไม่ยอมงอก สาเหตุที่ต้องเป็นเมล็ดกะเพราเพราะเป็นพืชสวนครัวที่บ้านทุกหลังควรมีเนื่องจากเป็นพืชที่นำไปประกอบอาหาร การทดลองของเราจะนำดินในบริเวณเดียวกันตักมาใส่ถาดเพาะต้นกล้าซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ถาด เพื่อที่จะให้เมล็ดกะเพราที่มีการหยุดการพักตัวในจำนวนวันที่ต่างกันไปปลูกลงในถาดเพาะต้นกล้า ซึ่งถาดที่ 1 สำหรับเมล็ดที่มีการหยุดการพักตัวจำนวน 1 วัน ถาดที่ 2 สำหรับเมล็ดที่มีการหยุดการพักตัวจำนวน 2 วัน ถาดที่ 3 สำหรับเมล็ดที่มีการหยุดการพักตัวจำนวน 3 วัน การหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราจะทำโดยการนำเมล็ดกะเพราไปแช่น้ำเพื่อให้เปลือกของเมล็ดนิ่มซึ่งจะทำใหม่เมล็ดงอกได้เร็วขึ้น ซึ่งเราจะนำเมล็ดจำนวน 10 เมล็ด มีทั้งหมด 3 ชุด นำชุดที่ 1 แช่น้ำในจำนวน 1 วัน ชุดที่ 2 แช่น้ำในจำนวน 2 วัน ชุดที่ 3 แช่น้ำในจำนวน 3 วัน

จากการทดลองพบว่าการหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราจำนวน 3 วัน ทำให้เมล็ดกะเพรางอกได้เร็วที่สุด การหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราจำนวน 2 วัน งอกได้ช้ารองลงมาและการหยุดการพักตัวของเมล็ดกะเพราจำนวน 1 วัน งอกได้ช้าที่สุด