เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากนาข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณรงค์กร เพ็งโคตร, ธีรเดช พานาดี, จิรภัทร อิสระวิสุทธิ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กชกร ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งพลังงานสะอาดถือเป็นทางเลือกที่ช่วยแก้ไขปัญหามลพิษและการนำประโยชน์จากพื้นที่เกษตรกรรมในท้องถิ่นมาใช้เป็นแหล่งผลิตกระแสไฟฟ้า ก็ถือเป็นการเพิ่มพลังงานทางเลือกในการผลิตกระแสไฟฟ้า อีกยังสามารถนากระแสไฟฟ้าไปใช้ในพื้นที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงได้อีกด้วย จากที่กล่าวมาข้างต้นคณะผู้จัดทำจึงสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากนาข้าวและศึกษาประสิทธิภาพของเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากนาข้าว โดยหลักการทำงานของเครื่องนี้คือ การนำขั้วแคโทดและแอโนดไปดักจับอิเล็กตรอน ซึ่งอิเล็กตรอนเหล่านั้นเกิดจากย่อยสลายสารอินทรีย์ที่ได้จากการสังเคราะห์ด้วยแสงของข้าวโดยจุลินทรีย์ที่อยู่ในดิน ทำให้ได้กระแสไฟฟ้าที่ได้จากกระบวนการดังกล่าว จากนั้นจึงทำการทดสอบเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้า จากนาข้าว (ผลการทดลองอยู่ระหว่างขั้นตอนการดาเนินงาน)

** หมายเหตุ อยู่ในขั้นตอนการทดสอบประสิทธิภาพ