เครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพ โดยใช้ต้นธูปฤาษี

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ฐิติภัค วิริยะวิญญู, ชนิกานต์ บุญญาธิกูล, ชลลัดดา ฉมาดล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อาทิตย์ แก้วภราดัย, กชกร ล่ามสมบัติ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนกัลยาณวัตร

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการนำต้นธูปมาใช้ประโยชน์โดยการสร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพโดยใช้ต้นธูปฤาษี โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1)เพื่อศึกษากระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพจากพืช โดยใช้ต้นธูปฤาษี 2)เพื่อพัฒนาเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์จุลชีพ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ ตอนที่1 การศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง ปริมาณกระแสไฟฟ้ากับ , จำนวนต้นธูปฤาษีอายุของต้นธูปฤาษีและจำนวนขั้วไฟฟ้า ที่แตกต่างกัน ตอนที่ 2 สร้างเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากเซลล์เชื้อเพลิงจุลชีพโดยใช้ต้นธูปฤาษี มีส่วนประกอบหลักคือ Data logger แบตเตอรี่ชนิดลิเทียมไอออน และ current amplifier