การศึกษาสันฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์ทานตะวันจำนวน 5 ชนิด ด้วยวิธีการ Acetolysis

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ขวัญชนก ชื่นใจชน, กรรณิกา หาขุนทด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

อรทัย ล่ำสัน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ

ชื่อโครงงาน : การศึกษาสัญฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์ทานตะวันจำนวน 5 ชนิด ด้วยวิธีการ Acetolysis

ชื่อผู้จัดทำ : นางสาวขวัญชนก ชื่นใจชน

นางสาวกรรณิกา หาขุนทด

ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ประยูร สุรตะกูล

อาจารย์อรทัย ล่ำสัน

เนื่องจากผู้จัดทำได้ไปศึกษาดูงานที่คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงเกิดข้อสงสัยทางด้านสัณฐานวิทยาเรณูของพืชดอกในวงศ์ต่างๆและได้ทำการทดลอง Acetolysis เพื่อศึกษาเรณูของดอกไม้ ซึ่งถ้าหากนำเรณูของดอกไม้มาส่องผ่านกล้องจุลทรรศน์ โดยไม่ผานวิธีการ Acetolysis จะทำให้มองเห็นรูปร่าง พื้นผิว และช่องเปิดของเรณูไม่ชัดเจน

ดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลอง Acetolysis เพื่อชำระล้างทำความสะอาดและนำขยะที่ปะปนอยู่ในเรณูออก เพื่อให้ง่ายต่อการศึกษารูปร่าง พื้นผิว และช่องเปิดของเรณู ซึ่งหลังจากทำการทดลองกับพืชวงศ์ทานตะวันจำนวน 5 ชนิด คือ กระดุมทอง ตีนตุ๊กแก ดาวกระจาย หมอน้อย และทานตะวัน ซึ่งในแต่ละ 5 ชนิดนี้มีลักษณะรูปร่าง พื้นผิว และช่องเปิดของเรณูที่แตกต่างกันไป

การศึกษาสัญฐานวิทยาเรณูของพืชวงศ์ทานตะวันจำนวน 5 ชนิด ด้วยวิธีการ Acetolysis เป็นการศึกษาเพื่อเป็นฐานข้อมูลให้แก่บุคคลที่สนใจ สามารถเข้ามาศึกษาได้และนำมาเป็นฐานข้อมูลการวิจัยได้หรือ นำไปต่อยอดงานวิจัยหรือโครงงานได้