การศึกษาสารสกัดสีจากผลหม่อนในการย้อมสีเนื้อเยื่อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนาภา สลุงอยู่, สุวภัทร ฤทธิกุล

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัฐพร กลิ่นบรรทม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบสารสกัดสีจากหม่อนแทนการใช้สีสังเคราะห์ Safranin O สาหรับย้อมสีเนื้อเยื่อพืช โดยเลือกพืชที่ประกอบด้วยสารแอนโทไซยานิน และนามาสกัด ด้วยแอลกอฮอล์ 95% ในอัตราส่วน 1:1 , 1:2 และ 1:4 (กรัม/มิลลิลิตร) แล้วนาสารสกัดที่ได้ไปย้อม ปลายรากหอม แล้วเปรียบเทียบกับปลายรากหอมที่ย้อมด้วย Safranin O พบว่า สารสกัดแอนโทไซ ยานินให้ความสามารถในการย้อมติดสีโครโมโซม และสามารถสังเกตลักษณะของโครโมโซมในระยะ ต่างๆได้ใกล้เคียงกัน