การศึกษาสมบัติเชิงกลและเชิงกายภาพของแผ่นฟิล์มชีวภาพคลุมดินจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดได้จากผักตบชวา และฟางข้าว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นันทพงศ์ แจ้งสว่าง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณิชกานต์ อุปสรณ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลพบุรี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานชิ้นนี้จัดทำขึ้นเพื่อสังเคราะห์แผ่นฟิล์มชีวภาพคลุมดินจากคาร์บอกซีเมทิลเซลลูโลสที่สกัดได้จากผักตบชวา และฟางข้าว สามารถทำได้โดยการสังเคราะห์คาร์บอกเซลลูโลสเซลลูโลสจากผักตบชวาและฟางข้าว ต่อมาทำการขึ้นรูปแผ่นฟิล์มและทดลองคลุมดินเพื่อสังเกตว่าสามารถลดและเพิ่มความชื้นในดินได้ ในการตรวจวัดความชื้นในดินสามารถทำได้โดยใช้เครื่องมือ Soil Moistuse Meter รวมทั้งในโครงงานยังศึกษาสมบัติต่างๆของแผ่นฟิล์มที่ทำการสังเคราะห์ได้โดยทำการศึกษาสมบัติเชิงกายภาพ เบื้องต้นทำการวัดและตรวจสอบเกี่ยวกับการต้านแรงดึงและการต้านทานแรงเจาะสามารถวัดได้โดยใช้เครื่องมือ Texture Analyser ในการศึกษาสมบัติเชิงกล สามารถทำได้โดยวัดความหนาของฟิล์มด้วยไมโครมิเตอร์และวัดค่าสีโดยเครื่องวัดสี การศึกษาสมบัติในการละลายน้ำทำได้โดยทดสอบตามวิธีของ Ghasemlou และทำการคำนวนเปอร์เซ็นต์การละลายน้ำ การศึกษาสมบัติในการดูดซึมน้ำเริ่มต้นด้วยการตรวจสอบตามวิธี มาตรฐาน ASTM D570 หลังจากนั้นทำการคำนวณเปอร์เซ็นต์การดูดซึมน้ำ ในลำดับถัดมาการตรวจสอบสมบัติการซึมผ่านของออกซิเจนผ่านฟิล์มสามารถทำได้โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM D-3985 หลังจากนั้นคํานวณความสามารถในการซึมผ่านของออกซิเจน และสุดท้ายสมบัติการซึมผ่านของไอน้ำผ่านฟิล์มเริ่มต้นได้โดยทดสอบตามวิธีมาตรฐาน ASTM E398-03 หลังจากนั้นมาคํานวณความสามารถการซึมผ่านของ ไอน้ําผ่านฟิล์ม ดังนั้นผู้จัดทำจึงให้ความสำคัญกับการศึกษาคุณสมบัติเชิงกลและคุณสมบัติเชิงกายภาพของแผ่นฟิล์มคลุมดินไฮโดรเจลที่ผลิตจากวัสดุและปริมาณของวัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งผลจากการศึกษาครั้งนี้ยังมีส่วนช่วยในการนำผักตบชวาและฟางข้าวมาใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถขยายผลการศึกษาไปสู่การใช้วัสดุชนิดอื่น ๆ มาแปรรูปเป็นแผ่นฟิล์มคลุมดิน