เครื่องปั๊มลม 2 in 1

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

โซเฟียวิชญา ด้วงทอง, นัสนีญร์ เละสัน, กัญญาลักษณ์ วิบูลย์ธรรมปาละ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ, สิริพล เหมือนพะวงศ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนี้เวลาเป็นสิ่งมีค่าเพราะทุกคนต่างเร่งรีบในการทำสิ่งต่างๆให้เสร็จสิ้นในสถานการณ์ต่างๆ

โดยเฉพาะยางรถอเนกประสงค์ที่เราใช้ขับขี่ เมื่อยางรถของเรานั้นมีปริมาณลมที่อ่อน จนไม่สามารถขับเคลื่อน

ได้ เราก็ต้องเข็นรถไปหาที่เติมลม ซึ่งบางครั้ง ร้านปั้มลมมีระยะห่างที่ไกลจากตัวรถของเรามาก ทำให้เสียเเรง

และเวลามากในการเข็นรถ ซึ่งที่ปั้มลมในท้องตลาด เคลื่อนย้ายไปมาในที่ต่างๆได้ไม่สะดวกและไม่สามารถ

พกพาได้ เราจึงได้คิดค้นปั้มลม 2 in 1 เพื่อช่วยประหยัดเวลาและแรงในการปั้มลม และ ช่วยให้เคลื่อนย้ายที่

ปั้มลมไปยังที่ต่างๆได้ง่ายขึ้นและ ช่วยให้ได้ของ 2 อย่างภายในการปั้มลมเพียง 1 ครั้ง ซึ่งโครงงานชิ้นนี้นั้นได้

ถูกพัฒนามาจากที่ปั้มลม 1 หัวจ่าย ซึ่งจะท าให้เราสามารถใช้โครงงานชิ้นนี้ในสถานการณ์คับขันหรือใช้เติมลม

รถจักรยานยนต์ รถเข็นหรือสิ่งของอื่นได้