เครื่องผลิตออกซิเจนในยามฉุกเฉิน

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนิศา อมรชาติ, ตั๊บลิ๊ฆ ตาหมาด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องปั๊มออกซิเจนฉุกเฉินเป็นอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นต่อการเลี้ยงปลาสวยงามและสัตว์น้ำในภาชนะขนาดเล็กและกลางภายในบ้าน ทั้งนี้ต้องมีอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับใช้อำนวยความสะดวกรวมทั้งอุปกรณ์ที่ช่วยปรับปรุงสภาพของตู้ปลาให้ใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อมจริงในการดำรงชีวิตของปลาเพื่อให้ปลาอยู่รอด โดยหลักการทำงานของเครื่องปั๊มออกซิเจน คือปั๊มดูดอากาศและส่งผ่านท่อหรือตามสายลม ซึ่งต่อไปจุ่มในภาชนะขนาดเล็กและขนาดกลางภายในบ้าน ซึ่งการติดตั้งเครื่องปั๊มออกซิเจนนั้นต้องใช้ไฟฟ้าโดยตรง ทำให้เสียค่าไฟเพิ่มมากขึ้นและเมื่อไฟฟ้าดับเป็นเวลานานก็จะทำให้เครื่องปั๊มหยุดทำงานปลาที่เลี้ยงไว้ในตู้อาจตายได้ คณะผู้จัดทำจึงได้ประดิษฐ์เครื่องปั๊มออกซิเจนฉุกเฉินโดยที่ไม่ต้องใช้ไฟฟ้าซึ่งปั๊มลมออกซิเจนนั้นจะยังคงสามารถใช้งานได้อยู่แม้จะไม่มีไฟฟ้า ซึ่งทางเราได้นำอุปกรณ์เหลือใช้มาประดิษฐ์เป็นเครื่องปั๊มออกซิเจนฉุกเฉิน