เครื่องปั่นขนนกนางแอ่น

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ธนาวุฒิ ขุนดำ, พิชญานนท์ ปิติ, อานนท์เทพ ขู้ซุ่ยหลี

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประสิทธิ์ สืบจักษะ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันเทคโนโลยได้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว ก็ได้มีการพัฒนาคิดค้นสิ่งประดิษฐ์เพื่อใช้ ในการอำนวยความสะดวกสบายในด้านต่างๆ

        จากการสำรวจกลุ่มเกษตรกรที่เลี้ยงนกนางแอ่นเพื่อส่งออกรังนก พบว่าก่อนที่จะส่งออก จะต้องแยกรังนกออกเป็นแต่ละเกรด ซึ่งเมื่อแยกเป็นเกรดแล้วจะต้องนำมาคัดสรรค์นำเอาขนและตะกอนของนกนางแอ่นออกเป็นเรื่องที่ละเอียดและใช้เวลานานก่อนที่จะส่งออกสู่ตลาด

        ด้วยแนวคิดนี้คณะผู้จัดทำ ได้จัดทำเครื่องปั่นขนนกรังนกนางแอ่นมา เพื่ออำนวยความสะดวกสบาย ในการกำจัดขนนกนางแอ่นที่ติดตามรังนกนางแอ่น เพราะการคีบขนนกที่ติดตามรังใช้แรงและเวลามากกว่าเครื่องปั่นขนนก โดยเครื่องปั่นขนนกจะสามารถทุ่นแรงและประหยัดเวลากว่าการคีบขนนกแบบปกติ รวดเร็วและไม่ทำให้ตัวของรังนกเกิดความเสียหาย

        เครื่องปั่นขนนกรังนกนางแอ่นที่คณะได้จัดทำขึ้นมานี้สามารถนำ ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และในทางธุรกิจในอนาคตเพราะการใช้ ชีวิต ของคนเราได้พัฒนาขึ้นได้มีเทคโนโลยีอำนวยความสะดวกมากมายในชีวิตประจำวัน