เครื่องเก็บผ้าอัตโนมัติโดยควบคุมจากระบบแอพลิเคชั่น เพื่อพัฒนาต่อในคอนโดมิเนียม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พรปวีณ์ ภคทิพากร, จีรภัทร์ ภู่ผะกา, เทพรักษ์ รักผกาวงศ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กรรณิกา จันทร์วงค์, มหาพันธ์ จันทะคุณ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานนี้เป็นการพัฒนาระบบสั่งการระบบเเอพลิเคชั่นโดยใช้KID-BRIGHT ในการช่วยเก็บผ้าโดยระบบอัตโนมัติ ซึ่งในที่นี้ใช้บอร์ดKID-BRIGHTเป็นตัวควบคุม โดยจะมีเซนเซอร์ตรวจวัดความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ เมื่อได้รับความชื้นในอากาศมีค่าเกินที่คาดว่าฝนน่าจะตก ตัวเครื่องเก็บผ้าจะทำงานและส่งการให้มอเตอร์หมุนฟันเฟืองเก็บผ้าเข้ามาในที่ร่มและมีกล้องตรวจจับขนาดเล็กส่งสัญญาณภาพไปยังแอพลิเคชั่นในสมาร์ทโฟน เพื่อดูสภาพอากาศในขณะนั้น โดยที่นบอร์ดKID-BRIGHT จะมีเซนเซอร์วัดความเข้มแสง และใช้ข้อมูลร่วมกับความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ ในเวลาต่อมา ถ้ามีความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศน้อย ความเข้มแสงมาก แสดงว่าฝนหยุดตก ตัวบอร์ดจะสั่งการให้มอเตอร์ไปหมุนฟันเฟืองเพื่อนำผ้ากลับออกมาตากอีกครั้ง ในทีนี้ผู้จัดทำได้เขียนโปรแกรมลงบนบอร์ดKID-BRIGHT เรียบร้อยแล้ว ซึ่งสิ่งประดิษฐ์สามารถทำงานได้ตามคุณสมบัติที่ตั้งไว้