เครื่องเตือนไฟไหม้เเละตรวจสภาพเเวดล้อมผ่านระบบcloud

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

รวีโรจน์ ทองดี, อลิซาเบธ วอลเทอร์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พุทธพร อินอ่อน

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เครื่องเตือนไฟไหม้เเละตรวจสภาพเเวดล้อมผ่านระบบcloud