เครื่องอัดขวดพลาสติกและกระป๋องเพื่อลดพื้นที่ในการเก็บขยะ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

จตุรพัฒน์ ธูปเทียน, อนณพงษ์ รีสันเทียะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิราภา ยอดเพชร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย พิษณุโลก

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

บทคัดย่อ เรื่อง เครื่องอัดขวดและกระป๋องเพื่อลดพื้นที่ในการเก็บขยะ