รถเข็นช่วยยกตัวสำหรับผู้มีปัญหาข้อเข่าเสื่อม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สุภาพรรณ เอกวัฒนโรจน์, ศุภตา แซ่ตั้ง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

สุณิสา คงคาลัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์