ยานพาหนะที่สามารถสร้างพลังงานจากลมที่ได้จากการเคลื่อนที่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พงศธร วงศ์ที, ณัฐนันท์ อัคการณ์, ปาณัสม์ชนก บุตรชา

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประจักษ์ เกษมรักษ์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์