ศึกษาความสัมพันธ์ของมุมระหว่างเส้นแนวระดับกับเส้นตรงที่กระทำต่อเส้นรอบวงและคู่อันดับของจุดตัดของวงกลมรัศมี r หน่วย เพื่อหาความสูงของอาคารสิ่งก่อสร้าง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ศิรดา เกียรติสารสกุล, ธีธัช คฤหวาณิช

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ดาวเรือง บุตรทรัพย์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

คณิตศาสตร์ ศาสตร์เกี่ยวกับการคิด เราใช้คณิตศาสตร์พิสูจน์อย่างมีเหตุผลว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นจริงหรือไม่ ด้วยวิธีการคิดก็สามารถจะนำวิชาคณิตศาสตร์ไปแก้ปัญหาในทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และอุตสาหกรรมต่าง ๆ คณิตศาสตร์ จึงเป็นรากฐานแห่งความเจริญในด้านต่างๆ ซึ่งวงกลมเป็นส่วนหนึ่งของคณิตศาสตร์ที่สำคัญ มีทฤษฎีและสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับวงกลมเป็นจำนวนมาก และมุมเกิดได้จากเส้นตรงสองเส้น ที่มีจุดปลายเป็นจุดเดียวกัน มุมนั้นมีความสำคัญมาก อาทิเช่น การหาค่าตรีโกณมิติ และสุดท้ายคู่อันดับ ในที่นี้หมายถึงการจับคู่กันระหว่างระยะ แกน x และ แกน y ซึ่งจะสามารถบอกตำแหน่งบนกราฟได้ เช่น คู่อันดับ a , b ซึ่งในยุคปัจจุบันในทางวิศวกรรมศาสตร์การวัดความสูงของสิ่งก่อสร้างต่างๆ มีวิธีที่ยุ่งยากและซับซ้อน จึงทำให้ผู้จัดทำโครงงานจึงมีจุดประสงค์ที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของมุมระหว่างเส้นแนวระดับกับเส้นตรงที่กระทำต่อเส้นรอบวงและคู่อันดับของจุดตัดของวงกลมรัศมี r หน่วย และสร้างสมการที่ใช้ในการหาความสูงของสิ่งก่อสร้าง ด้วยข้อมูลมุมและระยะห่างจากอาคารสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงในเรื่องเรขาคณิตทางคณิตศาสตร์ และในทางวิศวกรรมเพื่อคำนวณความสูงสิ่งก่อสร้างต่างๆได้ อีกทั้งยังก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทางคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้น