การเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดแครงโดยการเพาะด้วยผักตบชวาและ แบบธรรมดา

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เจษฎากร แซ่หลี, นิติภูมิ สุนทรชัยนุกุล, ศิวัช พรหมรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

มาเรียม วัทนาด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การจัดทำดครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของเห็ดแครงโดยการเพาะด้วยผักตบชวาและเพาะโดยขี้เลื่อย ในปริมาณต่างๆ

ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่าชุดการทดลองที่ 4 ประกอบด้วยขี้เลื่อย 380 กรัม+ผักตบชวา 120 กรัม ให้ผลผลิตรวดเร็วกว่า และ มีปริมาณดอกเห็ดมากกว่า ชุดการทดลองที่เหลือ เนื่องจากผักตบชวาสามารถดูดความชื้นและมีสารอาหารที่เห็ดต้องการเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตมากกว่าขี้เลื่อย

การทดลองที่ 3 ประกอบด้วยขี้เลื่อย 420 กรัม+ผักตบชวา 80 กรัม ให้ผลผลิตรวดเร็วกว่าการเพาะโดยใช้ และ มีปริมาณดอกเห็ดมากกว่า ชุดการทดลองที่ 1 และ 2 แต่น้อยกว่าชุดการทดลองที่ 4

การทดลองที่ 2 ประกอบด้วยขี้เลื่อย 450 กรัม+ผักตบชวา 50 กรัม ให้ผลผลิตรวดเร็วกว่าการเพาะโดยใช้ และ มีปริมาณดอกเห็ดมากกว่า ชุดการทดลองที่ 1 แต่น้อยกว่าชุดการทดลองที่ 3 และ 4

สรุปได้ว่า การผสมขี้เลื่อและผักตบชวามีผลที่ดีในเรื่องความเร็วและปริมาณของดอกเห็ด มากกว่า การเพาะแบบธรรมดา และยังประหยัดทุนในการซื้อขี้เลื่อย รวมอาหารเสริมอื่นๆ