การออกแบบรูปแบบของตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ที่ส่งผลต่อการไหลของอากาศเพื่อป้องกันการปลิวของวัตถุในตะกร้า

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นภัสกร แซ่ฮ่อ, ทีปกร บุญเหลือ, อรวรา สันตะกิจ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ธวัช แพรกทอง

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2563

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ผู้จัดทำได้ออกแบบรูปแบบตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์ เพื่อป้องกันการปลิวของวัตถุในตะกร้า โดยอาศัยหลักการความเร็วลมและการเคลื่อนที่ของกระแสลมที่มีผลต่อความดัน อาทิเช่น หลักพลศาสตร์ของไหล สมการความต่อเนื่อง สมการแบร์นูลลี่ และ Coanda Effect ซึ่งจากการศึกษาคาดว่าทิศทางของลมและรูปแบบของตะกร้าจะมีผลต่อการปลิวของวัตถุ โดยมีขั้นตอนการดำเนินงานดังต่อไปนี้ เริ่มต้นที่การออกแบบตะกร้าหน้ารถจักรยานยนต์โดยอาศัยหลักการของอากาศและความดัน จากนั้นศึกษาผลการปลิวของวัตถุในตะกร้าแบบต่างๆ และวิเคราะห์รูปแบบของตะกร้าเพื่อหาวิธีการพัฒนาต่อไป