การศึกษาการขยายพันธุ์ต้นยางนาด้วยเมล็ดโดยวิธีการปลอดเชื้อ

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

สิริกุล สินศิริ, พิมพ์ชนก โสระวงค์ธีรกุล, พนิดา แฝงฤทธิ์หลง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

กัลยาณี วัฒนธีรางกูร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2561

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การขยายพันธ์ต้นยางนาโดยใช้เมล็ดนั้น เมื่อนำไปปลูกจะใช้ระยะเวลานานให้ผลผลิตช้า นอกจากนั้นต้นยางนาเป็นพืชเศรษฐกิจ มีราคาสูง ซึ่งการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชก็เป็นวิธีการขยายพันธ์พืช อีกวิธีหนึ่งที่ทำให้สามารถขยายพันธ์ได้อย่างรวดเร็วและมีจำนวนมากขึ้น รวมทั้งปลอดโรค

ผู้จัดทำมีความสนใจที่จะนำเมล็ดต้นยางนามาขยายพันธุ์ด้วยวิธีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ เนื่องจากต้นยางนาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทย น้ำมันยางจากต้นสามารถนำมาใช้โดยตรงเพื่อใช้ผสมชันไม้อื่น ๆ ใช้ยาเครื่องจักสานกันน้ำรั่ว ยาแนวเรือเพื่ออุดรอยรั่ว ทาไม้ ใช้ผสมขี้เลื่อยจุดไฟ หรือใช้ทำไต้จุดไฟส่องสว่าง (ของใช้สำหรับจุดไฟให้สว่าง หรือทำเป็นเชื้อเพลิง ทำด้วยไม้ผุหรือเปลือกเสม็ดคลุกกับน้ำมันยาง แล้วนำมาห่อด้วยใบไม้เป็นดุ้นยาว ๆ หรือใส่กระบอก)ใช้เดินเครื่องยนต์แทนน้ำมันขี้โล้ ใช้ทำน้ำมันชักเงา ฯลฯ หรือนำมาใช้เป็นส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เช่น สีทาบ้าน หมึกพิมพ์ น้ำมันยางเป็นอีกหนึ่งสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งปัจจุบันชาวบ้านก็ยังมีการเก็บหากันอยู่ แต่ก็ยังไม่พอใช้จนต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพิ่มเติม ผู้จัดทำจึงได้ลองศึกษาค้นคว้าและวิจัยทดลองทำโครงงานวิทยาศาสตร์ขึ้น

ปัญหา

ต้นยางนาเป็นพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีประโยชน์ในด้านต่างๆมากมาย แต่ปัจจุบันในการเจริญเติบโตของต้นยางนานั้นต้องใช้เวลานานกว่าจะเจริญเติบโตออกดอกออกผล รวมถึงน้ำมันจากต้นยางนาเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของประเทศไทยอีกอย่างหนึ่ง และผู้จัดทำมีความต้องการที่จะอนุรักษ์และขยายพันธ์ต้นยางนาให้มีจำนวนมากขึ้น แข็งแรง และปลอดโรค