การพัฒนา AR เพื่อการนำทางภายในบริเวณอาคารเรียนด้วยการออกแบบโดยใช้ Unity

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภัทรกร ขันทองคำ, ธีรภัทรชัย พันธ์มุง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

จิรายุส อรุณเดชาชัย

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากมายหลากหลายด้านควบคู่กันไปอย่างต่อเนื่องและมีการนำเทคโนโลยีต่างๆมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันมาประยุกต์ใช้ในหลายด้านและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เช่น เทคโนโลยีทางการแพทย์ เทคโนโลยีการเกษตร ระบบอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลและการใช้ระบบนำทางทางดาวเทียมเพื่อช่วยนำทางไปยังสถานที่ที่เราต้องการได้อย่างแม่นยำแต่ยังมีข้อจำกัดคือการที่ไม่สามารถนำทางได้ในพื้นที่อาคารพื้นที่ในห้องต่างๆ จึงต้องมีการใช้ AR ในการมาประยุกต์ใช้ โดยโครงงานนี้มีจุดประสงค์เพื่อการพัฒนา AR เพื่อเพื่อการนำทางในบริเวณอาคารเรียนด้วยการออกแบบโดยการใช้Unity การออกแบบAR เพื่อการนำทางในบริเวณอาคารนั้น คณะผู้จัดทำออกแบบด้วยการสำรวจบริเวณพื้นที่จริงแล้วนำมาจำลองพื้นที่อาคารในการนำทางด้วยการจำลองแบบ 3 มิติใน Unity จากนั้นจึงออกแบบAR นำทางไปยังห้องต่างๆ พร้อมด้วยการเขียนโปรแกรมควบคุมการทำงานของ AR หลังจากนั้นจึงเชื่อมต่อโปรแกรมลงบนอุปกรณ์ที่ต้องใช้ARในการนำทางแล้วจึงทดสอบการใช้งานว่าสามารถใช้งานได้จริงตามวัตถุประสงค์หรือไม่