การพลิกฟื้นดินด้วยปุ๋ย

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

เกริกเกียรติ อมาตยกุล, วายุพัฒน์ สังสีมา, กฤษฏ์ ชาตะวราหะ

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ปิยะวรรณ สุโพธิ์ชัย, เดชาธร บงค์บุตร

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2560

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

โครงงานวิทยาศาสตร์เรื่อง การปรับปรุงดินด้วยปุ๋ยชนิดต่างๆ การทดลองนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อฟืนฟูดินลูกรังให้มีธาตุหารหลักที่เหมาะสม ทดสอบว่าปุ๋ยชนิดใดที่มีประสิทธิภาพที่ดีที่สุดโดยใช้ปุ๋ย 3 ชนิด คือ ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยชีวภาพและปุ๋ยเคมี สูตร 15 15 15 โดยที่เราต้องเตรียมพื้นที่ 9 แปลง แปลงละ 1 คูณ 1 เมตร แล้วขึงเชือกเพื่อแบ่งพื้นที่ จากนั้นเราก็ขุดดินในพื้นที่แต่ละแปลงลึกประมาณ 20 เซนติเมตร แต่ละแปลงจะต้องขุดดินตัวอย่างแปลงสามจุด เพื่อนำดินที่ได้ส่งตรวจที่กรมพัฒนาที่ดิน และนำดินมาใส่กระถางทุกตัวอย่าง เพื่อทำการฟื้นฟูดินธาตุอาหารหลักเหมาะสม โดยการนำปุ๋ยมาละลายน้ำ แล้วนำมารดวันละ 500 มิลลิลิตร ทั้งหมด 7 วัน และนำดินที่ฟื้นฟูแล้วไปตรวจสอบธาตุอาหารในดินอีกครั้ง เพื่อหาความแตกต่างในดินทั้งก่อนและหลังปรับปรุง