การทำนายการเคลื่อนที่ของเรือในสภาพลมแรงผ่านการวิเคราะห์สนามเวกเตอร์

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ครฆรภณพันศ์ รอดปังหวาน, พัชรี อุดมทรัพย์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

รัตนศักดิ์ เหมะ, สุภาณี หนูหีด

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนมอ.วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2566

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มุ่งเน้นการพัฒนาวิธีการทำนายการเคลื่อนที่ของเรือเมื่อเผชิญกับสถานการณ์ลมแรงโดยศึกษาทิศทางหลายกรณีผ่านการวิเคราะห์การไหลของสนามเวกเตอร์ เพื่อศึกษาและทำความเข้าใจว่าลมส่งผลต่อวิถีการเดินเรืออย่างไร และนำความรู้ที่ได้รับนำไปประยุกต์ใช้ในการเดินทางอย่างปลอดภัยและพัฒนาประสิทธิภาพในการค้นหาเรือที่อัปปาง