การเพิ่มเฉดสีของปลาสอดแดงโดยการประยุกต์ใช้สารสกัดจากกระเจี๊ยบแดง

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

นัตซรี หะมิงมะ, วสวัส กะสิรักษ์

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พจนารถ แก่นจันทร์

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มเฉดสีของปลาสอดแดงหางดาบ(Xiphophorus hellerii) อัตราการเจริญเติบโต ประสิทธิภาพ การใช้อาหารผสม ด้วยสารสกัดหยาบจากกลีบดอกกระเจี๊ยบแดง (Hibiscus sabdariffa Linn.) โดยจะทำการเลี้ยงปลาสอดแดง อายุ 4 สัปดาห์ ด้วยอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบจากกลีบดอกกระเจี๊ยบในปริมาณที่แตกต่างกันคือ อาหารที่ไม่ผสมสารสกัดหยาบจากกลีบดอกกระเจี๊ยบ (ชุดควบคุม) อาหารที่ผสมสารสกัดหยาบจากกลีบดอกกระเจี๊ยบ ปริมาณ 50 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม และอาหารที่ผสมสารสกัดหยาบจากกลับดอกกระเจี๊ยบ ปริมาณ 100 มิลลิกรัมต่ออาหาร 1 กิโลกรัม โดยในแต่ละชุดการทดลอง จะทดลองซ้ำ 3 ครั้ง เป็นระยะเวลาสองเดือน เมื่อสิ้นสุดการทดลองจะทำการสุ่มปลาจากแต่ละชุดการทดลองมาบันทึกผลการทดลองเพื่อหาเปอร์เซ็นต์น้ำหนักที่เพิ่มขึ้นของปลา อัตราการรอดชีวิตของปลา อัตราการเปลี่ยนอาหารเป็นเนื้อ และหาอัตราการเพิ่มเฉดสีของปลาสอดแดง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าของปลาสอดแดงให้เป็นที่ต้องการของตลาด โดยการประยุกต์ใช้สารสีจากธรรมชาติ