การใช้นมหมักกรดโพรพิโอนิกต่อสมรรถภาพการเจริญเติบโตของลูกแพะก่อนหย่านม

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

วาริช เด็กหลี, ดามิยาอ์ โต๊ะหมัด

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พจนารถ แก่นจันทร์, เทียนทิพย์ ไกรพรม

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนสาธิตวิทยาการอิสลาม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาองค์ประกอบของน้ำนมที่หมักด้วยกรดโพรพิโอนิกที่ความเข้มข้น 0.02 เปอร์เซ็นต์ และ (2) ศึกอัตราการเจริญเติบโตของลูกแพะก่อนหย่านมที่เลี้ยงนมหมักกรดโพรพิโอนิกที่ความเข้มข้น 0.02 เปอร์เซ็นต์ ในการทดลองครั้งแบ่งการทดลองออกเป็น 3 การทดลอง คือ 1.การทดลองหมักนมด้วยกรดโพริโอนิก ความเข้มข้น 98 เปอร์เซ็นต์ อัตราส่วน 0.02 เปอร์เซ็นต์ ในหลอดฝาเกลียวจำนวน 18 หลอด นาน 15 วัน ในระหว่างการหมักเก็บตัวอย่างนมหมักกรดจำนวน 3 หลอดในวันที่ 0, 3, 6, 9, 12, และ 15 วันของการหมักเพื่อศึกษาคุณค่าทางโภชนการ และ pH ของน้ำนมหมัก 2.การทดลองวิเคราะห์คุณภาพของน้ำนม โดยจะทำการตรวจนับจำนวนเชื้อแบคทีเรียกรดแลคติกในนมหมักโดยวิธี Spread Plate โดย MRS Agar เป็นอาหารเลี้ยงเชื้อ และตรวจสอบคุณของน้ำนมด้วยเครื่องวัดคุณภาพน้ำนม (Milko scan) และวัดค่าความเป็นกรดต่าง (pH) 3.การใช้นมหมักกรดโพรพิโอนิกความเข้มข้น 0.02 เปอร์เซ็นต์ ในลูกแพะก่อนหย่านใช้ลูกแพะนมสายพันธุ์ซาแนน เพศเมีย อายุระหว่าง 7-10 วัน จำนวน 9 ตัว โดยแบ่งกลุ่มทดลองออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละ 3 ตัว ซึ่งกลุ่มที่ 1 เลี้ยงด้วยนมเทียมอย่างเดียว กลุ่มที่ 2 เลี้ยงด้วยนมหมักกรดผสมนมเทียมอัตราส่วน 1:1 นมหมักกรด/นมเทียม และกลุ่มที่ 3 เลี้ยงด้วยนมหมักกรดผสมนมเทียมอัตราส่วน 1:2 นมหมักกรด/นมเทียม ซึ่งจะให้นมลูกแพะ 0.5-1 ลิตรต่อวัน แบ่งให้วันละ 2 ครั้ง เช้าและเย็น เป็นระยะเวลา 45 วัน ในกลุ่มลูกแพะที่ได้รับนมเทียมผสมกับนมหมักกรด จะทำการวัดค่า pH ก่อนให้ทุกครั้ง โดยสังเกตการเปลี่ยนแปลงของลูกแพะแล้วบันทึกค่า ดังนี้ 1.การประเมินคะแนนร่างกายของลูกแพะ (Body condition score) 2.การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของลูกแพะ (Body weight change) 3.อัตราการเจริญเติบโตต่อวัน (Average daily gain) 4.ลักษณะของอุจจาระ (Fecal score) 5.เก็บตัวอย่างเลือดเพื่อวิเคราะห์ (การศึกษาค่าชีวเคมีในเลือด) (Biochemical Blood Parameters) และ 6.ปริมาณน้ำนมที่ลูกแพะกินต่อตัวต่อวัน