สารสกัดจากพืชสมุนไพรในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่ว

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ภูชนะ กันทเรศ, ปวีณา ยอดเมือง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

พิมพ์ชนก ปันสุวรรณ์, สุทัศน์ บุญเลิศ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ปัจจุบันเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ ได้เป็นที่ตระหนักกันดี โดยเฉพาะการป้องกันกำจัดศัตรูพืชโดยการใช้สารเคมีสังเคราะห์นั้นเป็นสาเหตุที่จะต้องเร่งแก้ไขดังนั้นผู้จัดทำจึงได้ทำการทดลองศึกษาประสิทธิภาพของสารสกัดจากพืชสมุนไพรบางชนิดในการป้องกันและกำจัดเพลี้ยอ่อนถั่วโดยพืชสมุนไพร2ชนิด คือ เมล็ดสะเดา และใบสาบเสือเพื่อเปรียบเทียบชนิดและความเข้มข้นของสารสกัดหยาบจากพืชสมุนไพรทั้งสองชนิดต่อการควบคุมเพลี้ยอ่อนถั่วในระดับ

ห้องปฏิบัติการและเพื่อศึกษาการเสริมประสิทธิภาพของสารสกัดหยาบ