ระบบวัดความสูงด้วยปัญญาประดิษฐ์โดยใช้กล้องคู่

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ชนกนันท์ สิทธินนท์, เจนณรงค์ หน่อแก้ว, ปรภฎ พรหมเผ่า

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ประภาส รวมปะระ, จามจุรี พรหมเผ่า

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2564

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

เป็นระบบวัดความสูงแนวคิดใหม่โดยอาศัยปัญญาประดิษฐ์ซึ่งได้รับความนิยมในปัจจุบัน อีกทั้งมีความแม่นยำและเมื่อมาใช้กับกล้องคู่จะทำให้มีประสิทธิภาพในการวัดมากขึ้น