ระบบควบคุมรถเข็นวีลแชร์ด้วยอุปกรณ์สวมใส่โดยใช้เซ็นเซอร์ไจโรสโคป

ชื่อนักเรียนผู้จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร มณีฉาย, กณิศ เมืองสง

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานวิทยาศาสตร์

ณภัทร แก้วภิบาล, กฤษณ์ ทองขุนดำ

โรงเรียนที่กำกับดูแลโครงงานวิทยาศาสตร์

โรงเรียนป่าพะยอมพิทยาคม (โครงการ วมว.-ม.ทักษิณ)

ปีที่จัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์

พ.ศ. 2565

บทคัดย่อโครงงานวิทยาศาสตร์

ในปัจจุบันนั้น จำนวนผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนั้น มีอัตราสูงขึ้น เนื่องจากมีหลายสาเหตุและหลายปัจจัย ซึ่งสาเหตุนั้นมาจาก การประสบอุบัติเหตุและเกิดเสียความสามารถในการเคลื่อนไหวไปทำให้จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการช่วยในชีวิตประจำวัน หรือ ผู้ที่พิการตั้งแต่กำเนิด หรือแม้กระทั้ง ผู้ที่เป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อต่างๆเช่น โรคแขนขาอ่อนแรง เป็นต้น ปัญหาหลัก ๆ ของผู้ที่พิการทางการเคลื่อนไหว คือการนั่งรถเข็นวีลแชร์ (Wheelchair) และมีผู้ดูแลช่วยเข็นรถเข็นวีลแชร์ให้ ซึ่งในบางครั้งผู้ดูแลที่ทำหน้าที่เข็นรถเข็นก็ไม่สามารถเข็นรถเข็นวีลแชร์ได้ อาจะเนื่องมาจากมีแรงไม่เพียงพอ ประกอบกับขนาดตัวของผู้พิการที่อาจจะมีน้ำหนักมากด้วย ผู้ป่วยบางรายสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อยู่บ้าง สามารถควบคุมรถเข็นไปยังที่ต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง อย่างไรก็ตามต้องใช้แรงและกล้ามเนื้อแขนในการหมุนล้อให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า นอกจากนี้ผู้ป่วยและพิการบางรายอาจจะไม่สามารถเดินได้ด้วยตนเอง แต่ยังสามารถใช้แขนได้อย่างปกติ ซึ่งด้วยเหตุนี้ทางผู้วิจัยจึงเล็งเห็นถึงปัญหาในส่วนนี้จึงจะออกแบบรถเข็นที่ใช้ท่าทางในการสั่งให้ตัวรถเข็นนั้นเคลื่อนไหวไปได้ โดยไม่จำเป็นต้องออกแรงเยอะมากและยังทำให้สะดวกขึ้นในการใช้ชีวิตประจำวันด้วย

โดยในโครงงานนี้ จะเป็นการนำ IoT เข้ามาใช้ในการช่วยให้ชีวิตประจำวันของผู้ที่จำเป็นต้องใช้งานรถเข็นนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้น โดยจะเป็นการนำเรื่องการจดจำท่าทางและเซนเซอร์Gyroscopeมาใช้ควบคู่กันกับเซนเซอร์Accelerometer เพื่อให้ได้ความแม่นย้ำที่สูงที่สุด และยังใช้ตัวของ ESP32 ที่สามารถรับส่งข้อมูลผ่าน Bluetooth ได้เลยโดยม่จำเป็นต้องมีตัวรับส่งเพิ่มเติมซึ่งสามารถประหยัดงบในการผลิตได้ด้วย ในโครงงานนี้จะมีส่วนหลักอยู่ด้วยกันสองส่วนคือส่วนของตัวรับข้อมูลท่าทาง และตัวรถเข็นวีลแชร์ โดยภายในอุปกรณ์รับข้อมูลท่าทางการเคลื่อนไหวนั้นจะใช้ตัวเซนเซอร์เข้ามาทำหน้าที่ในการรับข้อมูลท่าทางแล้วใช้ESP32 ในการส่งข้อมูล Bluetooth ไปให้ในส่วนของตัวรถเข็นวีลแชร์ และ ในส่วนของตัวรถเข็นวีลแชร์ นั้นจะมีตัว ESP 32 ในการรับข้อมูล Bluetooth ที่ส่งมา และแปลงข้อมูลที่ไปเพื่อนำไปควบคุมการทำงานของล้อรถเข็นวีลแชร์ ตามค่าที่กำหนดไว้